Liên hệ
Hotline: 0868586116. 0868965568. 0989680068. 0911228998
“ Chaát löôïng, nieàm tin vaø hôn theá nöõa ”

Hệ thống quản trị

12/10/20151.     Ban giám đốc
2.     Các phòng ban chuyên môn
2.1 Phòng Tổ chức hành chính
2.2 Phòng tài chính kế toán
2.3 Phòng kinh doanh
2.4 Kho
3.     Showroom - Cửa hàng
3.1 Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân.

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên tư vấn